پوستر 254 کار تیمی

بازدیدها: 0بزرگ ترین اشتباه تخصصی مدیران عامل و مدیران منابع انسانی در تیم سازی ، تمرکز بر استفاده از نتایج آزمون های روانشناسانه است.این آزمون ها توان تیم سازی ندارند.   اخیراً تعدادی از آزمون های مبتنی بر شخصیت سنجی/شناسی در صنعت رواج یافته اند و اینجانب بارها مورد سوال قرار می گیرم که آزمون…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام