برگزاری کارگاه آموزشی کار تیمی

بازدیدها: 1در تاریخ بیستم آبان 1394 بنا به دعوت مرکز آموزش شرکت رجا ، کارگاه آموزشی کار تیمی در این شرکت برگزار گردید. در این گاره گاه آموزشی ، ضمن تشریح تعاریف و تفاوتهای کار تیمی با انواع مشابه خود ، تمرین عملی یکی از تکنیکهای تصمیم گیری گروهی نیز به اجرا در آمد که مورد…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام