موزه دفاع مقدس – اراضی عباس آباد تهران

بازدیدها: 1شاید در فرصتی مناسب در مورد اراضی عباس آباد ( که حدود دو سل در آنجا به برنامه ریزی فرهنگی پرداختم ) اشاره کنم . یکی از پارک های تعریف شده در آن را با نام موزه دفاع مقدس می توانید ببینید .تلاش ارزشمندی شده ، به خوبی از تکنولوزی استفاده نموده اند. اگرچه…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام