رابطه مصرف و بیان خویشتن در سبک زندگی نوجوانان: پژوهشی به روش کیفی

بازدیدها: 1چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی سبک زندگی نوجوانان و رابطه آن با مصرف نمادین در بیان خود، شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی نوجوانان که منجر به مصرف نمادین کالاها می شود و دلایل استفاده از این کالاها به عنوان ابزاري فردي– اجتماعی براي بیان خود می  باشد؛ روش این پژوهش، روشی کیفی است…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام