پوستر 265 کار تیمی

بازدیدها: 7یک خواسته طبیعی انسان تعلق داشتن و مرتبط بودن با سایر انسان هایی است که با آنها دارای ارزش ها و علایق مشترک است. انسان ها در مجامع و گروه های گوناگون مشارکت می کنند به این خاطر که علاقه مند هستند به چیزی و یا جایی تعلق داشته باشند و دلشان می خواهد…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام