بررسی تاثیر اجرای اصول بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شرکت لبنی میهن)

بازدیدها: 1چکیده پایان نامه با راهنمایی دکتر باران دوست – محقق معصومه معصومی ريشة بسياري از رفتارها و فعاليت هاي مديران را بايد در مسئولیت اجتماعی جست و جو كرد. بنا بر اهمیت این موضوع، پژوهشي با عنوان ” بررسی تاثیر اجرای اصول بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی سازمانی(مورد مطالعه : شرکت لبنی میهن) ”…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام