فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان

بازدیدها: 2چکیده: هدف اين پژوهش بررسی تاثیر فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان شرکت ارتباطات سیار می باشد. در اين راستا ضمن مروري بر مفاهيم فضای خدمات شهری ، کیفیت خدمات و جهت گیری خدمات، با استفاده از روش رگرسیون به بررسی تاثیر فضای خدمات شهری ، جهت…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام