فرایند آموزش – گريفيث و ويليامز

بازدیدها: 8گريفيث و ويليامز[1]( 1993 ) آموزش و توسعه منابع انساني را از منظر پروژه اي نگريسته و اشاره نموده اند كه می‌توان آموزش و نيز هر يك از زير بخش‌هاي آن را به صورت يك پروژه تعريف و اجرا نمود . [1] Griffiths and Williams

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام