گزارش حضور در دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی

بازدیدها: 0اگرچه  سخنرانی من در دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی  صبح روز جمعه بود و انتظار نداشتم جمعیت چندانی در سالن تلاش مجموعه وزارت کار ببینم ، اما با این حال سالن تلاش از تلاش دست اندرکاران مملو از جمعیت بود. چند مقاله در حضور پنل ها اراده و بررسی شدندو سپس نوبت به سخنرانی…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام