تاثیر میزان ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بازدیدها: 1چکیده تخصص حسابرس در صنعت به‌ طور مستقیم به اعتبار ارائه شده به‌ وسیله حسابرس کمک می‌کند. شواهد حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی اثر بخش تری را ارائه می‌کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسي تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام