تبلیغ به خرید کالای ایرانی در رسانه ها

بازدیدها: 1گردش مالی شرکت ها تابعی است از میزان خریدی که مشتریان خدمات/کالاهای آن ها انجام می دهند. این خرید هم بطور ساده تابعی است از نیازی ( بالقوه/بالفعل ) که دارند. نیاز های مشتریان متفاوت اند: کارکرد مورد انتظار کالا/خدمت قیمت مناسب راحتی استفاده … بسیاری از کالا های ایرانی فاقد این پاسخ ها…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام