پرداخت های نا متعارف

بازدیدها: 1موضوع نابسامانی در پرداخت های مدیران دولتی، زیر انبوهی از اخبار مطبوعاتی و قیاسهای عدالت محور چنان مورد حمله قرار گرفت که فراموش کردیم: – پرداخت به عنوان عنصری مهم از جبران خدمات باید سیستم دار و نظام مند باشد. چنانی که نشان دهنده قدردانی سازمان از تلاش و دستاورد سرمایه های انسانیش باشد.…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام