تبيين مدل حداکثرسازي راندمان سيستمهاي توليد با استفاده از عملکرد تيم کاري انسان – ربات

بازدیدها: 1چکيده   بسياري از سازمانها به ويژه در کشورهاي در حال توسعه با انجام سرمايه گذاري‌هاي گسترده، به دنبال ارتقاء و افزايش بهره‌وري و در نتيجه دست يابي به رشد و توسعه اقتصادي هستند. در صنعت روش‌هاي فراواني به منظور افزايش راندمان و به تبع آن افزايش بهره‌وري سيستمهاي توليد به کار گرفته شده…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام