کاخ گلستان

مجموعه کاخ موزه کلستان که در میدان پانزده خرداد قرار دارد ( میدانی که دیگر رنگ و بوی میدان ندارد و بیشتر به یک پارک شباهت پیدا کرده است ) […]