فرم های ارزیابی

فرم ارزیابی وضعیت تیم ( شیوه استفاده از این فرم ، در دوره های آموزشی تخصصی کارتیمی دکتر باران دوست ، آموزش داده می شود )