127 – پوشش(جایگذاری) منطبق

بازدیدها: 21کتاب Tool Navigator ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com که تحت عنوان رابط شریک نیز نامیده می شود. (ساختمان تیم (TB)) تعریف ابزاری: تکنیک پوشش جفت منطبق یک جفت یا مشارکت مربی – شاگرد را جست و جو کند. این یادگیری،وقتی هم مربیان و هم شاگردان انتخاب های اول و دوم خود را (از شرکاء)…

126- نمودار آمادگی سازمانی

بازدیدها: 14کتاب Tool Navigator ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com   که تحت عنوان جدول تشخیص قابلیت نیز نامیده می شود.(تغییر/اجرا(CI)) تعریف ابزاری: نمودار آمادگی سازمانی به وسیله ی طراحی هیئت های گروهی تحقیق استفاده می شود برای رسیدگی به این مورد که آیا سازمان آماده و توانا در اجرای یک تلاش برای یک تغییر بزرگ…

125 – نگاشت سازمانی: (نقشه برداری سازمانی)

بازدیدها: 18کتاب Tool Navigator ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com که تحت عنوانNIA نیز شناخته می شود.(ساختمان تیم(TB)) تعریف ابزاری: تکنیک نگاشت سازمانی،ارتباطات تیم را با دیگر تیم ها یا واحدهای بازرگانی در داخل سازمان بازرسی می کند. یک نقشه،پیوندهای ارتباط و فراوانی(تکرار) و اهمیت فعل و انفعالات را به تصویر می کشد.

124- نمودار سازمانی

بازدیدها: 13کتاب Tool Navigator ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com   که تحت نمودار سازمانی سنتی نیز نامیده می شود.(برنامه ریزی/ارائه(PP)) تعریف ابزاری: یک نمودار سازمانی به طور نوعی سلسله مراتب و گزارش ارتباطات واحدهای کارکردی و خطوط ارتباط و همکاری آنها را نشان می دهد. یک نمودار سازمانی برای تأمین کارمندان با یک درک مشترک…

123- تحلیل فرصت

بازدیدها: 10کتاب Tool Navigator ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com که تحت عنوان NIA نیز نامیده می شود.(انتخاب/ارزیابی((ES) تعریف ابزاری: تحلیل فرصت یک ابزار مؤثر برای یک تیم است به منظور ارزیابی یا انتخاب فرصت مقدم تر در میان چند فرصت.مانند فیلترینگ معیارها(ضوابط) فرصت های پیشرفت شناخته شده،در مقابل معیارهایی از قبیل اهمیت سازمانی،امکان اجرا و…

122- مشاهده

بازدیدها: 13کتاب Tool Navigator ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com   که تحت عنوان NIA نیز شناخته می شود.(جمع آوری اطلاعات (DC)) تعریف ابزاری: تکنیک مشاهده ی یک روش مستقیم و همزمان(بلادرنگ)برای تعیین و جمع آوری حقایق و اطلاعاتی است که به طور جاری در یک کارگاه یا شغل داده شده موجود می باشد. مشاهدات و…

121- ماتریس هدف ها(OMAX)

بازدیدها: 16کتاب Tool Navigator ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com تعریف ابزاری: ماتریس هف ها(OMAX) یک فرم گزارشی قدرت مند است که اجازه نظارت بر سرعت اجرای همه ی هدف های بیان شده در داخل حوزه ی مدیریت پروژه را می دهد. که در ابتدا توسط Felix, Riggs در سال 1983 معرفی شد و توسط S.L.Dockstader…

72 – وسیله طرح نمودار

بازدیدها: 9کتاب Tool Navigator ترجمه امیر یزدانی metalllife@yahoo.com   تعریف ابزار:   ابزار طرح نمودار نشان دهندۀ , طبقۀ طرحها ساخت یا گردش خدمات ,جابجایی کارمندان ,وجود تنگناها , سیکلهای زمانی زائد و دیگر بی فایدگیهای موجود در داخل طرح است.این ابزار , تجهیزات یک طرح , فضای کاری و ذخیره سازی فضاهای مورد استفاده…

56- دوره زمانی فلوچارت

بازدیدها: 14کتاب Tool Navigator ترجمه : میرترابی mirtorabim@yahoo.com توصیف ابزار ( تشریح ابزار ) دوره زمانی فلوچارت نمایانگر تمامی فعالیت ها است همچینن نشانگر زمان مورد نیاز ازآغاز تا انتهای این فرآیند باشد . هدف از استفاده از این ابزار مشخص نمودن فعالیت غیر ارزش افزوده است فعالیت یی نیز گهگاهها ، گروه های زیاد…

57 – استراتژی جمع آوری داده

بازدیدها: 8کتاب Tool Navigator ترجمه : میرترابی mirtorabim@yahoo.com توصیف وسیله ( و یا ابزار )  استراتژی جمع آوری داده شیوه ای را برای جمع آوری داده ( data ) فراهم می آورد که مقوم بر در طول و یا بعد از عمل دخالت سایر عناصر ، صورت می گیرد . این استراتژی نیازها ، نمونه…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام