مقدمه مولفین کتاب کار تیمی

بازدیدها: 16کار تیمی عنصری حیاتی در فضای کسب و کار و حتی زندگی بشری است که بررسی های علمی نشان از اهمیت و ضرورت آن دارد . امروزه با توسعه فضای کسب و کار و سرعت تغییرات، ضرورت بهره‌گیری از مشارکت افراد نخبه و متخصص، بیش از پیش روشن شده و مدیران و سازمان‌ها دریافته‌اند…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام