امروز به عنوان مدیر ایرانی، ناگزیرید جهت جبران کمبود آموزش کارتیمی درست در نظام آموزشی مدارس، این خلاء مهم در کسب و کار را از طرق مختلف جبران نمائید !

بازدیدها: 9

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام