عوامل اصلی کار تیمی موثر

بازدیدها: 0نتیجه تحقیقات دکتر جِی تی پایگ و همکاران (2020) نشان می دهد که عوامل اصلی کار تیمی موثر عباتند از :جریان راحت اطلاعات، تلاش یکپارچه، ارتباطات و نگرش مثبت.

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام