مدیریت سفر 1- مسافران و همسفران

بازدیدها: 9شاید یکی از مفصل ترین نوشته ها در باب سفر ، این نوشته باشد که پا را فراتر از سفر به یک مقصد خاص می گذارد و نگاهی جامع خواهد داشت به سفر و مدیریت آن . از دید نویسنده ، مدیریت سفر ناظر بر چند موضوع است که باید جداگانه به آنها اشاره…

سفر به مالزی 48- چک لیست سفر

بازدیدها: 13 شاید گنجاندن این مطلب در سفر مالزی کمی زائد باشد اما به هر حال در تمامی سفر ها می توان با استفاده از این چک لیست به جمع کردن وسایل پرداخت . اگر شما هم چیزی فکر می کنید از قلم افتاده یادآوری نمائید :

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام