دوره های آموزشی مدیریت منابع انسانی قابل ارائه برای سازمانها

بازدیدها: 8فهرست دوره های آموزشی که می توانم در راستای توانمند سازی سرمایه های انسانی سازمانها تدریس نمایم : مدیریت منابع انسانی مدیریت سرمایه انسانی سرمایه فکری سیستم مدیریت سرمایه انسانی کارکنان فرهیخته و دانش مدار عارضه یابی سیستم مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی برنامه ریزی نیروی انسانی مهندسی شغل و تقسیم کار ایجاد رضایت…

فرایند آموزش – دکتر ابطحی

بازدیدها: 21آقای دکتر سید حسین ابطحي در كتاب آموزش و بهسازي منابع انساني، فرايند آموزش را شامل 5 مرحله زير تبيين می‌نمايد : 1-    تعيين نيازهاي آموزشي، 2-    تعيين اهداف آموزش و توسعه منابع انساني، 3-     تعيين محتوي دوره‌ها، 4-    به كارگيري اصول و مباني يادگيري، 5-     اجرا و ارزيابي

فرایند آموزش – گريفيث و ويليامز

بازدیدها: 22گريفيث و ويليامز[1]( 1993 ) آموزش و توسعه منابع انساني را از منظر پروژه اي نگريسته و اشاره نموده اند كه می‌توان آموزش و نيز هر يك از زير بخش‌هاي آن را به صورت يك پروژه تعريف و اجرا نمود . [1] Griffiths and Williams

فرایند آموزش – اسلومن

بازدیدها: 15اسلومن[1]آموزش را مبسوط‌تر ازآن‌چه توسط هیات آموزش و بهسازی انگلستان طرح شده بود، مطرح كرد . وي در ارائة بازخورد، به تأثير آموزش بر عوايد سازماني و توجه به ميزان دستيابي به پيامدهاي آموزشي بر اساس اهداف عنايت نمود .     [1] Sloman

فرایند آموزش – مدل .T.C.L.B

بازدیدها: 10هیأت آموزش و بهسازي انگلستان[1] مراحل فرايند آموزش و بهسازي را شامل حوزه‌هاي زير می‌داند: 1) حوزه شناسايي نيازهاي آموزشي و بهسازي، 2) حوزه طرح ريزي استراتژی‌ها و برنامه‌هاي آموزش و بهسازي، 3 ) حوزه ارائة فرصت‌هاي يادگيري، منابع و پشتيباني، 4) حوزه ارزشيابي اثر‌بخشي آموزش و بهسازي و 5) حوزه پشتيباني آموزش و…

فرایند آموزش – مدل‌ساني استوت

بازدیدها: 22‌ساني استوت[1]و همکارانش مراحل اصلي فرايند آموزش را به‌این ترتيب ذكر مي‌نمايند: 1) شناسايي و تحليل نيازهاي آموزشي، 2) تدوين يك خط‌مشي آموزشي ( برنامه‌ریزي آموزش )، 3) اجراي خط‌مشي يا برنامه تدوين شده و 4) ارزشيابي ( عباس زادگان، 1386، 43 – 44). [1] Sunny Stout * عباس زادگان ، سيد محمد و…

فرایند آموزش – مدل ونتلينگ

بازدیدها: 12الف ) مدل ونتلينگ[1] ( 1376 ) که در ساده ترين شكل، فرايند آموزش را متشكل از سه جزو اصلي برنامه‌ریزي ( هدف‌گذاري و برنامه‌ریزي تحقق اهداف )، اجرا ( اجراي برنامه‌هاي آموزشي) و ارزشيابي ( بررسي ميزان موفقيت برنامه در دستيابي به اهداف ) می‌داند . وي در اين مدل، نيازسنجي را جزئي…

فرایند آموزش

بازدیدها: 8آموزش موضوعي است پيچيده و در مواردي مبهم، که دیدگاه‌هاي مختلفي در باب آن ارائه شده است . عده اي آموزش و در کنار آن پرورش را فرآيندي پيش بيني ناپذير می‌دانند و در صورت پذيرفتن پيش بيني پذيري، آن را در محيطي ميسر می‌دانند كه تنظيم اجرای آن طبق دستورالعمل‌هاي خاص ناممکن است.…

دامنه موضوعی اثربخشی آموزش

بازدیدها: 9بررسي تحقيقات انجام شده در دامنه موضوع ” اندازه‌گیری اثربخشي آموزش ” ، موجب مي‌شود تا با دو دامنه موضوعي مختلف اما مشابه مواجه شود: اول، آموزش‌هاي عمومي در مدارس توسط معلمان و آموزش‌هاي تخصصي دانشگاهي و دوم ، آموزش‌هايي که در سازمان‌ها براي منابع انساني ارائه مي‌شود. بديهي است با توجه به سابقه آموزش…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام