دوره های آموزشی مدیریت منابع انسانی قابل ارائه برای سازمانها

فهرست دوره های آموزشی که می توانم در راستای توانمند سازی سرمایه های انسانی سازمانها تدریس نمایم : مدیریت منابع انسانی مدیریت سرمایه انسانی سرمایه فکری سیستم مدیریت سرمایه انسانی کارکنان فرهیخته و دانش مدار عارضه یابی سیستم مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی برنامه ریزی نیروی انسانی مهندسی شغل و تقسیم کار ایجاد رضایت شغلی…

فرایند آموزش – دکتر ابطحی

آقای دکتر سید حسین ابطحي در كتاب آموزش و بهسازي منابع انساني، فرايند آموزش را شامل 5 مرحله زير تبيين می‌نمايد : 1-    تعيين نيازهاي آموزشي، 2-    تعيين اهداف آموزش و توسعه منابع انساني، 3-     تعيين محتوي دوره‌ها، 4-    به كارگيري اصول و مباني يادگيري، 5-     اجرا و ارزيابي

فرایند آموزش – گريفيث و ويليامز

گريفيث و ويليامز[1]( 1993 ) آموزش و توسعه منابع انساني را از منظر پروژه اي نگريسته و اشاره نموده اند كه می‌توان آموزش و نيز هر يك از زير بخش‌هاي آن را به صورت يك پروژه تعريف و اجرا نمود . [1] Griffiths and Williams

فرایند آموزش – اسلومن

اسلومن[1]آموزش را مبسوط‌تر ازآن‌چه توسط هیات آموزش و بهسازی انگلستان طرح شده بود، مطرح كرد . وي در ارائة بازخورد، به تأثير آموزش بر عوايد سازماني و توجه به ميزان دستيابي به پيامدهاي آموزشي بر اساس اهداف عنايت نمود .     [1] Sloman

فرایند آموزش – مدل .T.C.L.B

هیأت آموزش و بهسازي انگلستان[1] مراحل فرايند آموزش و بهسازي را شامل حوزه‌هاي زير می‌داند: 1) حوزه شناسايي نيازهاي آموزشي و بهسازي، 2) حوزه طرح ريزي استراتژی‌ها و برنامه‌هاي آموزش و بهسازي، 3 ) حوزه ارائة فرصت‌هاي يادگيري، منابع و پشتيباني، 4) حوزه ارزشيابي اثر‌بخشي آموزش و بهسازي و 5) حوزه پشتيباني آموزش و بهسازي…

فرایند آموزش – مدل‌ساني استوت

‌ساني استوت[1]و همکارانش مراحل اصلي فرايند آموزش را به‌این ترتيب ذكر مي‌نمايند: 1) شناسايي و تحليل نيازهاي آموزشي، 2) تدوين يك خط‌مشي آموزشي ( برنامه‌ریزي آموزش )، 3) اجراي خط‌مشي يا برنامه تدوين شده و 4) ارزشيابي ( عباس زادگان، 1386، 43 – 44). [1] Sunny Stout * عباس زادگان ، سيد محمد و ترك…

فرایند آموزش – مدل ونتلينگ

الف ) مدل ونتلينگ[1] ( 1376 ) که در ساده ترين شكل، فرايند آموزش را متشكل از سه جزو اصلي برنامه‌ریزي ( هدف‌گذاري و برنامه‌ریزي تحقق اهداف )، اجرا ( اجراي برنامه‌هاي آموزشي) و ارزشيابي ( بررسي ميزان موفقيت برنامه در دستيابي به اهداف ) می‌داند . وي در اين مدل، نيازسنجي را جزئي از…

فرایند آموزش

آموزش موضوعي است پيچيده و در مواردي مبهم، که دیدگاه‌هاي مختلفي در باب آن ارائه شده است . عده اي آموزش و در کنار آن پرورش را فرآيندي پيش بيني ناپذير می‌دانند و در صورت پذيرفتن پيش بيني پذيري، آن را در محيطي ميسر می‌دانند كه تنظيم اجرای آن طبق دستورالعمل‌هاي خاص ناممکن است. با…

دامنه موضوعی اثربخشی آموزش

بررسي تحقيقات انجام شده در دامنه موضوع ” اندازه‌گیری اثربخشي آموزش ” ، موجب مي‌شود تا با دو دامنه موضوعي مختلف اما مشابه مواجه شود: اول، آموزش‌هاي عمومي در مدارس توسط معلمان و آموزش‌هاي تخصصي دانشگاهي و دوم ، آموزش‌هايي که در سازمان‌ها براي منابع انساني ارائه مي‌شود. بديهي است با توجه به سابقه آموزش به…