نمونه یک بازی خوب برای درک مفهوم نیاز به دیگران برای تحقق هدف

بازدیدها: 15 https://www.barandoust.com/wp-content/uploads/2021/01/کم-حجم-نمونه-یک-بازی-خوب-برای-درک-مفهوم-نیاز-به-دیگران-برای-تحقق-هدف-در-کودکان.mp4

پشتیبانی اعضا از همدیگر، شرط مهمی در تفکیک تیم‌ها از گروه‌ها است

بازدیدها: 176https://www.barandoust.com/wp-content/uploads/2021/01/کم-حجم-پشتیبانی-اعضا-از-همدیگر،-شرط-مهمی-در-تفکیک-تیم‌ها-از-گروه‌ها-است.mp4

شوخی و طنز کارتیمی: تعریف و عملکرد بعضی از گروه‌ها که خود را تیم می‌نامند

بازدیدها: 20https://www.barandoust.com/wp-content/uploads/2021/01/کم-حجم-تعریف-و-عملکرد-بعضی-از-گروه‌ها-که-به-خود-تیم-می‌گویند.mp4

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام