نقش بازاریابی اینترنتی بر رشد صنعت توریسم (موردمطالعه: آژانسهای هواپیمایی شهر تهران)

بازدیدها: 1

چکیده

در طول چند دهه اخیر نشان داده‌شده است که از اینترنت می‏توان به‌عنوان یک وسیله تسهیل‌کننده عناصر بین‏المللی شدن مانند جمع‌آوری اطلاعات و فرصت‌های شبکه استفاده کرد. اگرچه هنوز درک محدودی از چگونگی استفاده از اینترنت برای قابلیت‏های بازاریابی که موجب رشد شرکت‏ها در بازارهای بین‌المللی می‏شود وجود دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی نقش بازاریابی اینترنتی بر رشد صنعت توریسم (موردمطالعه: آژانس‏های هواپیمایی شهر تهران هست. در این تحقیق با استفاده از روش آزمون رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس یک مدل مفهومی از قابلیت‏های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین‌المللی به بررسی فرضیات تحقیق می‏پردازیم.

در بررسی تأثیرات متغیرها بر همدیگر به این نتیجه رسیدیم که بازاریابی اینترنتی با استفاده از متغیر میانجی قابلیت‏های شبکه تأثیر زیادی بر رشد صنعت توریسم دارد.

Abstract

 

Over the past few decades, it has been shown that the Internet can be used as a facilitator for internationalization elements such as information gathering and networking opportunities. However, there is still a limited understanding of how to use the Internet for marketing capabilities that spur the growth of companies in international markets.

 

The purpose of this study was to investigate the role of Internet marketing on the growth of tourism industry (Case study: Airline agencies in Tehran). In this research, using regression test, path analysis and modeling of structural equations based on a conceptual model of capabilities Internet marketing and the growth of the international market look at the research process.

 

In examining the effects of variables, we conclude that Internet marketing has had a great impact on the growth of the tourism industry by using the intermediary variable of networking capabilities.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام