ارائه مدل ریاضی چند هدفه قیمت گذاری پویا برای محصولات مرجوعی در زنجیره تامین معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بازدیدها: 6

در طول دهه گذشته، فشارهای شدید از الزامات محیط زیستی و اجتماعی، منجر به طراحی یک شبکه لجستیک معکوس شده است. در این پژوهش، ما در مورد مسئله طراحی و برنامه ریزی یک شبکه مستقیم / معکوس چند دوره ای، چند کالا و یکپارچه روبرو هستیم. سطوح این شبکه شامل تولید کننده، توزیع کننده، مشتری به صورت مستقیم و مراکز جمع آوری و بررسی و جداسازی و همچنین دفع در مسیر معکوس می شود. محصولات مرجوعی بر اساس کیفیت و قیمت جمع آوری دسته بندی می شوند. علاوه بر این، نظر اصلی شرکت ها توجه به این که ارزش باقیمانده در محصولات مورد استفاده، انگیزه کلیدی شرکت برای خرید آنها از مشتریان است، یک روش قیمت گذاری پویا و بر اساس آن، درصد محصولات بازگشتی از مناطق مشتری برای تعیین قیمت خرید برای این محصولات طراحی شده است. یک برنامه ریزی خطی عدد صحیح به منظور در نظر گرفتن رویکرد قیمت گذاری پویا برای محصولات مورد استفاده، پیکربندی شبکه های مستقیم / معکوس شبکه همگام سازی شده است. اهداف مدل کمینه کردن انواع هزینه های مدل از جمله خرید و حمل و نقل و تولید و … است. مدل ارائه شده توسط حل کننده CPLEX  برای آزمون حل شده است. به علت پیچیدگی مسئله ناشی از محدودیت زیاد و ابعاد وسیع، این پژوهش از نوع NP-Hard  بوده است نتایج محاسباتی هر دو روش با هم مقایسه شده است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل حساسیت برای نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی انجام شده است

Abstract

During the last decade, the stringent pressures from environmental and social requirements have spurred an interest in designing a reverse logistics network. In this paper, we address the problem of designing and planning a multi-period, multicommodity and capacitated integrated forward/reverse logistics network. Returned products are categorized with respect to their quality levels, and a different acquisition price is offered for each return type. Furthermore, the reservation incentive of customers, the expected price of customers for one unit of used product described by uniform distribution, is applied to model the customers’ return willingness. Due to the fact that the remaining worthwhile value in the used products is the corporation’s key motivation for buying them from customers, a dynamic pricing approach is developed to determine the acquisition price for these products and based on it determine the percentage of returned products collected from customer zones. The used products’ acquisition prices at each time period are determined based on the customers’ return willingness by each collection center. A novel mixed-integer linear programming is developed to consider dynamic pricing approach for used products, forward/reverse logistics network configuration, concurrently. The presented model is solved by commercial solver CPLEX and Genetic Algorithm for some test problems. Because of having colmplexity, This Model is NP-Hard, Computational results of two ways are compared. In addition, sensitivity analysis is conducted to show the performance of the proposed model.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام