تعیین ارتباط میان اجتناب از پرداخت مالیات با عملکرد و وجوه نقد نگهداری شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بازدیدها: 3

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق « تعیین ارتباط اجتناب از پرداخت مالیات با عملکرد و وجوه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1394» بود که در این راستا اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان متغیر مستقل و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده سالانه سهام، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و نسبت جریانات نقدی آزاد به عنوان متغیرهای وابسته می باشند. اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشد.

به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.

نتایج تحقیق نشان داد ارتباط مستقیم و معناداری بین اجتناب از پرداخت مالیات با معیارهای ارزیابی عملکرد، وجوه نقد نگهداری شده و اندازه شرکت وجود دارد. ارتباط بین اهرم مالی و اجتناب از پرداخت مالیات معکوس و معنادار می باشد.

Abstract:

The main objective of the study “The relationship between tax avoidance and performance and cash held at listed companies in Tehran Stock Exchange during 1390 to 1394,” which in this context to avoid paying tax as an independent variable and performance evaluation criteria financial (rate of return on assets, return on average equity, economic value added, market value added, and the ratio of free cash flow are as dependent variables. the size of the company’s and financial leverage are control variables.

In general, the statistical method used in this study is correlational and multiple regression. The results showed significant correlation between tax avoidance and performance evaluation criteria, cash holdings and the size of the company. The correlation between financial leverage and avoid paying taxes is negative and significant.
 

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام