تبيين مدل حداکثرسازي راندمان سيستمهاي توليد با استفاده از عملکرد تيم کاري انسان – ربات

بازدیدها: 1

چکيده

 

بسياري از سازمانها به ويژه در کشورهاي در حال توسعه با انجام سرمايه گذاري‌هاي گسترده، به دنبال ارتقاء و افزايش بهره‌وري و در نتيجه دست يابي به رشد و توسعه اقتصادي هستند. در صنعت روش‌هاي فراواني به منظور افزايش راندمان و به تبع آن افزايش بهره‌وري سيستمهاي توليد به کار گرفته شده است. اصولي جهت کاهش ضايعات، ايجاد تعهد در کارکنان، استفاده از استعدادهاي بالقوه، ايجاد انگيزه و دادن امتياز به کارکنان، استفاده از ابزارهائي چون اصول 14 گانه ادوارد دمينگ، نظام 5 اس، نوبت کاري (شيفت)، ارزيابي مستمر عملکرد کارکنان و ….

همچنين به منظور افزايش سودآوري که رابطه مستقيم با بهره‌وري دارد، از اتوماسيون خطوط توليد استفاده گرديده است. بدين منظور استفاده از ربات با دو خصوصيت ممتاز آن يعني قابليت تغييريابندگي و قابليت انطباق با محيط کار، به جهت امکان انجام وظايف گوناگون بسيار پر رنگ گرديده است.

تمرکز بر تشکيل تيم کاري ما بين انسان و ربات به منظور دستيابي به حداکثر راندمان مورد انتظار از يک سيستم توليد از جنبه‌هاي نوآورانه اين تحقيق مي‌باشد.

معيارها و شاخصهاي استفاده از ماشينهاي اتوماتيک در خطوط توليد، مانند کيفيت ثابت محصول، سرعت انجام کار، دقت بالاي پردازش، برنامه پذيري، ساعات کاري بيشتر، قابليت انطباق با محيط، پذيرش ريسک و … باعث استفاده روزافزون از اين قبيل ماشينهاي اتوماتيک و رباتهاي قابل برنامه‌ريزي گرديده است.

انسان به عنوان مخلوق ربات، مي تواند با برنامه‌ريزي آن مطابق با نيازمندي سيستم، راه دستيابي به هدف تيم را هموار سازد. همپوشاني انسان و ربات در يک تيم کاري منجر به افزايش کارائي و اثربخشي گرديده و در نهايت راندمان و بهره وري سيستم افزايش مي يابد.

 

Many organizations, especially in developing countries with large-scale investments, are looking to upgrade and increase productivity. And as a result are looking to achieve economic growth and development.

In order to increase profitability is directly related to productivity, automation of production lines have been. For this purpose, the robot has two distinctive features of the Sustainability and the ability to adapt to the work environment, in order to allow you to perform various tasks is very strong.

We focus on team-work between human and robot in order to achieve maximum efficiencies expected from innovative aspect of this research is a production system.

Man as a creature of the robot can be programmed according to the system requirements, and pave the way to reach the target.

Overlap of humans and robots in a team and finally lead to increased efficiency and effectiveness and increases productivity.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام