بررسی تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و میزان نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1394

بازدیدها: 25

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق « بررسی تأثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و میزان نقدشوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 139 بود که در این راستا مکانیسم های حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، تخصص مالی هیئت مدیره و درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره) به عنوان متغیرهای مستقل مدیریت سود و میزان نقدشوندگی نیز به عنوان متغیر وابسته می باشند. اندازه شرکت نیز به عنوان متغیر کنترل می باشد. نمونه اماری تحقیق 91 شرکت بورسی می باشد. روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون چندگانه است.

نتایج تحقیق نشان داد مکانیسم های حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، تخصص مالی هیئت مدیره و درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره) بر مدیریت سود تأثیر معکوس و معناداری دارند. مالکیت مدیریتی و تخصص مالی هیئت مدیره بر میزان نقدشوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری دارند. مالکیت نهادی و درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر میزان نقدشوندگی سهام تأثیر مستقیم و معناداری دارند.

Abstract:
The main purpose of this study, “The Effect on earnings management mechanisms of corporate governance and liquidity in listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1394,” which in this context, corporate governance mechanisms (institutional ownership, managerial ownership, financial expertise and the percentage of non-executive board members of the board of Directors) as independent variables profit and liquidity management as well as their dependent variable. As well as the control variable is the size of the company.
The sample is 91-stock Company. Data collection method is library and financial statements. Multiple regressions are a statistical method used in this study.

The results showed that corporate governance mechanisms (institutional ownership, managerial ownership, financial expertise of the Board and the percentage of non-executive members of the board) have a significant adverse impact on earnings management. Property management and financial expertise of the Board have a significant adverse impact on the liquidity of the stock. Institutional ownership and percentage of non-executive board members have a direct and significant impact on the liquidity of the stock.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام