تعیین اثر اندازه و اهرم مالی بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بازدیدها: 20

چکیده:

هدف اصلی تحقیق تعیین اثر اندازه بانک و اهرم مالی بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1394» می باشد. ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته و اندازه بانک و اهرم مالی به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. نسبت کیوتوبین، مالکیت نهادی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، مالکیت مدیریتی، ریسک سیستماتیک و فرصتهای رشد نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 17 بانک می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.

نتایج تحقیق نشان داد اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک پذیری یانکها دارد. اهرم مالی تأثیر مستقیم و معناداری بر ریسک پذیری بانکها دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد نسبت کیوتوبین، مالکیت نهادی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک پذیری بانکها دارند و ریسک سیستماتیک تأثیر مستقیم و معناداری بر ریسک پذیری بانک دارد.

Abstract:

The main purpose of this study is survey the effect of size of banks and financial leverage on risk-taking banks listed in Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1394 “. Credit risk as the dependent variable and the independent variables are the size of banks and financial leverage. Tobin’s Q, institutional ownership, the proportion of non-executive board, management ownership, systematic risk and growth opportunities as well as variables controlled. Sample of research include 17 banks.

The study was a descriptive correlational with applied approach. Methods of data collections are library method in theoretical basis and financial statements in test hypothesis. Methods of test hypotheses are correlation and multiple regressions.

The results showed size of banks has significant adverse impact on bank risk. Financial leverage and significant direct effect on risk-taking is the Yankees. The results of the control variables show that Tobin’s Q ratio, institutional ownership, the proportion of non-executive members of the board and management ownership have significant adverse impact on banks’ risk and systemic risk has significant direct impact on the bank risk.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام