سنجش تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با رویکرد بهبود خدمات شهری ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه 2 تهران )

بازدیدها: 22

چکیده

مدیریت دانش ارتقاي یک رویکرد جامع براي شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد و مدیریت دانش و فعالیت‌های مرتبط با آن، دارای کارکردهای متعددی در سازمان‌ها است که یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین آنها افزایش توان رقابت سازمان در محیط رقابتی و خلق مزیت‌های رقابتی پایدار برای سازمان‌ها است و این موضوع به ویژه در سازمان‌های دانش محور همچون شهرداری که دانش کارکنان آنها عامل اصلی ارائه محصول یا خدمت آنها محسوب می‌گردد اهمیت خیلی بیشتری دارد، هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان مولفه­های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی می باشد. جامعه هدف مطالعه حاضر، کارکنان شهرداری منطقه 2 تهران می­­باشد که به نوعی در زمینه خدمات شهری فعال هستند، 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و در جهت بهبود خدمات شهری گام بر می­دارد و همچنین از روش همبستگی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که از میان مولفه­های مدیریت دانش، مولفه کسب دانش با ضریب همبستگی 33.7 درصد؛ مولفه انتقال دانش با ضریب همبستگی 15.4؛ مولفه خلق دانش با ضریب همبستگی 20.7 و مولفه کاربرد دانش با ضریب همبستگی 34.2 رابطه مثبت و معنی­داری با نوآوری سازمانی در جهت بهبود خدمات شهری دارد. در حالی­که مولفه حفظ دانش رابطه معنی­داری با نوآوری سازمان ندارد. همچنین از دیدگاه کارکنان شهرداری منطقه 2تهران، تمامی مولفه­های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. بطوری­که میانگین ارزش کسب شده برای متغیرها عبارت است از: کسب دانش برابر با 3.13؛ حفظ دانش برابر با 3.09؛ انتقال دانش 3.11؛ خلق دانش 3.13؛ کاربرد دانش 3.29 و در نهایت نوآوری سازمانی برابر با 3.32 بوده است ، لذا در این پژوهش پیشنهادات کاربردی در جهت نتایج حاصله ارائه گردیده است .

Abstract:

 

Knowledge management is the promotion in the approach of society in order to recognize, conquer, and recycle as well as to divide and evaluate information equity of the organization; in addition it effects on various dimensions of the organization. The knowledge management has various applications in any organization which one of the important one is increasing the potentiality of competition in competitive area and its relative activities. Furthermore it creates the permanents competitive advantages for the organizations. This issue especially in knowledge base organizations such as municipality, in which the knowledge of its staffs is the principal factor of preparing services and products, plays the fundamental role.

The purpose of this study is to scrutinize the relations between the indexes of management knowledge and organizational innovations. The community of this study is the employees of municipality of 2nd city zone that they are all engaged in kinds of cultural activities. 260 people have been chosen as a sample and all have been questioned by the standardized questionnaire. This study is the applicable study in purpose. And to do this study the correlational method is used. the results show that among all kinds of the components of knowledge managements, the component of knowledge acquisition with the correlational coefficient of 33.7% and the component of knowledge transfer with the correlational coefficient of 15.4 % , and the component of knowledge creation with the correlational coefficient of 20.7 %, and the component of knowledge application with the correlational coefficient of 34.2 %   have the positive and meaningful relation with the organizational innovation to improve urban services While the component of knowledge memorizing has no meaningful relation with the organizational innovation. Meanwhile base on the employees’ points of view in this understudied office all components of knowledge managements are in the acceptable level in their office. So much that the average of acquired values of variables are: knowledge acquisition is equal to 3.13, knowledge memorizing is equal to 3.09, knowledge transferring is equal to 3.11, knowledge creation is equal to 3.13, knowledge application is equal to 3.29 and finally the organizational innovation is equal to 3.32, therefore the applicable and functional advice and suggestions have been presented in this study.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام