بررسی رابطه تاثیر استراتژی بازاریابی انطباق پذیری و جهت گیری بر بهره وری، تنوع و عملکرد فروش ( مورد مطالعه : فروش شرکت به پخش ، واحد تهران )

بازدیدها: 79

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی، انطباق پذیری و جهت گیری بر بهره وری، تنوع و عملکرد واحد فروش شرکت بهپخش تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران بخش فروش شرکت در شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر با 779 نفر بوده است. با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران تعداد 257 نفر از آنها به شیوه تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های اعتبارسنجی شده تحقیق میان آنان توزیع گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل های معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که هریک از عوامل استراتژی های بازاریابی، انطباق پذیری و جهت گیری شرکت تاثیر مستقیم و معناداری بر روی شاخص های تنوع ، بهره وری و فروش داشته اند. بنابراین تاثیر مستقیم استراتژی های بازاریابی، انطباق پذیری و جهت گیری بر عملکرد فروش شرکت مورد تایید قرار گرفت.

Abstract

The aim of this study was to investigating the impact of marketing strategy, adaptability and orientation on productivity, diversity and sale performance in Behpakhsh Company’s sale unit of Tehran. This study was a descriptive-correlation and an applied research. The statistical population of research consists of all managers and employees of sale unit of company in Tehran in a number of 779 employees. Referring to Cochran sampling formula a number of 257 individuals were selected in a random way and validated questionnaires of study distributed among them. Data of research was analyzed by structural equation models. Findings showed that each of factors marketing strategy, adaptability and orientation has direct and significant effect on the productivity, diversity and sale performance. So the direct effect of marketing strategy, adaptability and orientation on productivity on the sale performance was approved.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام