شناسایی و الویت بندی شاخص های کار تیمی منجر به تولید ناب در معلمان هنرستان های منطقه 20 تهران از منظر دانش آموزان

بازدیدها: 26

چکیده:

سازمان ها همانگونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند، به سوی تیم ها نیز روی آورده اند تا از ذوق و قریحه کارکنان به نحوی بهتر بهره ببرند. مدیران دریافته اند که تیم ها نسبت به سازمانهای سنتی و شکل های دیگر گروه های کاری دارای قدرت انعطاف بیشتر بوده و دربرابر محیط در حال تغییر بهتر پاسخگو هستند؛ لذا ضرورت تشکیل تیم ها و کار گروهی در سازمانها اهمیت مطالعات بر روی مقوله کار تیمی را آشکار می سازد. از آنجایی که ایجاد هماهنگی و دستیابی به یک ترکیب بهینه از افراد می تواند به عملکرد بالای تیمی منجر شود، درنتیجه توجه به عوامل تأثیرگذاری که می تواند اثربخشی کار تیمی را بهبود بخشد مسأله مهمی است. تحقیق حاضر دربرگیرنده شناسایی و الویت بندی شاخص های کار تیمی منجر به تولید ناب در معلمان هنرستان های منطقه 20 تهران از منظر دانش آموزان می باشد. معیارهای بسیاری که بر اثربخشی کار تیمی موثرند وجود دارد که دارای روابط متقابلی هستند که در این تحقیق از معیار های متفاوت و تاثیرگذاری یاد شده است.. همچنین با استفاده از تکنیک دی متل[1] برای نشان دادن روابط متقابل زیرمعیارها و یافتن فاکتورهای مهمی که می توانند بر اثربخشی کار تیمی تأثیر گذارند، استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق معلمان هنرستان های منطقه 20 تهران می باشند. تعداد 10 نفر از آنان به عنوان نمونه مورد بررسی در این مطالعه می باشند. در این پژوهش برای جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است از بين معيارهاي مختلف؛ هدایت، مسئولیت پذیری، خلاقیت،چشم اندازبيشترين اولويت برخوردار است.

Abstract:

Organizations are gearing up to teams to better utilize employees’ talent as they rebuild themselves to compete more effectively and efficiently. Managers have found that teams are more flexible than traditional organizations and other forms of working groups and are responsive to a changing environment. Therefore, the need for teams and teamwork in organizations to prioritize studies on teamwork Reveals. Since creating coordination and achieving an optimal combination of individuals can lead to high team performance, it is important to focus on effective factors that can improve the effectiveness of teamwork. The present study involves identifying and prioritizing team performance indicators leading to lean production in the teachers of the 20th district of Tehran from the perspective of students. There are many criteria that influence the effectiveness of teamwork that has interactions that have different and effective measures in this research. Also, using the D-Metal technique to show the interrelationships between sub-criteria and to find important factors that can Has been used to influence the effectiveness of teamwork. The statistical population of this research is Teachers of 20th Tehran Conservatory. Ten of them were the sample of this study. In this study, interviews and questionnaires were used to collect the research data. The results indicate that among the various criteria, guidance, accountability, creativity, and vision are the most important priorities

[1] – DEMATEL

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام