نقش کارتیمی در توانمند سازی اعضای سازمان های مردم نهاد( مورد مطالعه: سازمان بین المللی محیط زیست)

بازدیدها: 36

چکیده

یکی از معيارهایی که سازمان‌های امروزی در جهت سبقت گرفتن از رقبای خود مدنظر دارند ازیک‌طرف توجه به مدیریت منابع انسانی، به‌ویژه توانمندسازی کارکنان و اعضا در سازمان‌ها و از طرف دیگر فرهنگ گروهی و تيمی کار کردن است. بسیاری از سازمان‌ها برای انعطاف‌پذیری لازم و تطبیق خود با محیط به تیم‌های توانمند نیازمندند. امروزه سازمان‌ها با چالش‌های متفاوتی مواجه هستند و دریافته‌اند که مهم‌ترین عامل اصلی در موفقیت سازمان و فائق آمدن بر چالش‌ها، استفاده از دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت تمامی منابع انسانی توانمند می‌باشد تا آنجا که صاحب‌نظران علم مدیریت، کلید حل بسیاری از معضلات سازمان و افزایش بهره‌وری واحدهای کاری را استفاده از کار تیمی معرفی می‌نمایند. کار تیمی در سازمان‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و کار تیمی چندوظیفه‌ای برای موفقیت سازمان‌ها یک عامل ضروری محسوب می‌شود. در عرصه بازار متحول امروز، بدون کار تیمی، تمرکز کامل بر اعضا و توانمندسازی آنان میسر نخواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان بین المللی محیط زیست است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق 7000 نفر از اعضای این سازمان در ایران می باشد که با استفاده از جدول مورگان 365 نفر برآورد و در ادامه با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های کار تیمی (اهداف مشخص، هماهنگی، ارتباطات، رهبری شایسته، پشتیبانی، همبستگی و تصمیم گیری) بر توانمندسازی اعضای سازمان بین المللی محیط زیست تأثیر مثبت داشته اند.

Abstract

 

One of the criteria the modern organizations consider in order to overcome their competitors is, on the one hand, to pay attention to human resources particularly employees and members empowerment and, on the other hand, is to focus on community culture and teamwork. Many of the organization need empowered teams to be sufficiently flexible and adaptable with the environment. Nowadays, organizations face various challenges and they have found that the most important factor in success and overcoming the challenges is to employ empowered human resources’ knowledge, comments, energy and creativity; since, management commentators introduced teamwork as the key solution of organizational challenges and working units’ efficiency improvement. Teamwork in organization is of significant importance and multi-task teamwork is a necessary factor foe organizational success. In ever changing modern market, it would not be possible to fully focus on members and their empowerment. The main goal of this research is to investigate the effect of teamwork on NGO’s members’ empowerment. Data collection procedure in this research is self-administrated questionnaire based survey. The population included 700 members of this organization in Iran and the sample size was determined to be 365 subjects based on Morgan Table. The data obtained were analyzed using the SPSS and variables and hypotheses were explained. The results indicated that teamwork elements (certain objectives, coordination, communications, competent leadership, supporting, integrity and decision making) are positively effective on the organization’s members studied.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام