تعیین اثر گروههای اجتماعی و برچسب خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاه با نقش تعدیل گر ارزش خرید (مورد مطالعه: عرضه محصولات در فروشگاههای زنجیره ای هایپر استار)

بازدیدها: 1

چکیده پژوهش:

این تحقیق توسعه و گسترش مدل مفهومی تأثیر گذار عوامل تعدیل گر منغعت از خرید و لذت از خرید و ارتباط آن با گروههای اجتماعی، برچسب های خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاهها را بررسی می کند. در فرآيند شكل گيري نگرش، تصميم گيري و كنش افراد در جامعه، عواملي چند نقش دارند. از جمله مهمترين آنها افراد يا گروههاي مرجع اند كه مبنا و معيار داوري و ارزيابي كار كنش گران اجتماعي قرار مي گيرند. گروههاي مرجع دو كاركرد عمده ي هنجاري و مقايسه اي دارند. 384 نفر بصورت حضوری پرسشنامه هایی را تکمیل نموده اند و تحلیل چهارچوب مفهومی توسط مدل معادله ساختاری انجام گرفته است. طبق یافته هایی از مدل رابطه ضعیف و یا بدون معنایی بین متغیرهای تعدیل گر بر گروههای اجتماعی و برچسب خصوصی با وفاداری به فروشگاه مشاهده شد. هرچند که گروههای اجتماعی و برچسب خصوصی این رابطه معنی دار ضعیف بر وفاداری به فروشگاه را به یک رابطه قوی تبدیل می‌کند.این مطالعه به مدیران این امکان را می دهد تا راهبردهای بازاریابی را به منظور کسب منفعت از خرید در حین تجربه فرآیند مذکور توسعه دهند و امکان توانایی     خرده فروشان را بمنظور وفاداری مصرف کنندگان به فروشگاه در دراز مدت افزایش می دهد. این مطالعه تلاش دارد تا تأثیرات تعدیل گر در ارزش خرید و ارتباط آن را با گروههای اجتماعی، برچسب های خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاه را برای اولین بار نشان دهد.

Abstract      

 

This article sights the conceptual development model of the moderating factors effect of utilitarian and hedonic shopping value in determining the relationship between social groups and also private label usage and store loyalty. Many factors are defined as peoples interactions and making their decisions in attitudes shaping process. The most important valuation factors are social groups or people’s whom are evaluated and so in doing judged by socialist. Social groups have comparative and also regular role in their performance. Furthermore, in this survey, we gathered the data from 384 online principles and analyzed the model by using structural equation modeling. Due to the findings, we observed no significant influence or a weaken relationship on the moderating factors between social groups and private label usage and store loyalty. Although, social groups and private label usage transfer this weaken form to the extremely positive relationship to store loyalty. This survey may offer the managers to extend their marketing strategies oriented to create utilitarian shopping value during the shopping process, and also retailers may be able to advance the consumer’s loyalty in long terms. Furthermore, this study efforts moderating impact of shopping value between social group and private label usage and store loyalty bond in first time.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام