سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدیدها: 1

چکیده

هدف از این تحقیق سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی می باشد. و براساس هدف، از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق ۱۸۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران با مدرک کارشناسی و بالاتراست . مقدار حجم نمونه با توجه به حجم جامعه با استفاده از جدول مورگان ۱۱۸ نفر است. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه و پرسشنامه محقق ساخته چابکی سازمانی است. در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بدین صورت که پس از استخراج داده های پرسشنامه، ابتدا جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش های توصیفی در مورد متغیرهای مورد مطالعه استفاده و سپس برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شد. از آزمون کولموگروف- اسميرنف جهت بررسی نرمال بودن و در گام بعد از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. جهت انجام محاسبات نیز ، نرم افزار Spss و lisrel مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی بر پاسخگویی کارکنان ،شایستگی کارکنان، سرعت در میان کارکنان تاثیر دارد. اما یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر ندارد. و یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر دارد.

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، چابکی سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

Abstract

The aim of this study is to assess the impact of organizational learning on organizational agility dimensions of Tehran University of Medical Sciences. This is a descriptive study based on research design. And on purpose, is applied. The population of the study, 180 employees of Tehran University of Medical Sciences with a bachelor’s degree and higher. The sample size according to the size of population using Morgan table 118 people. The method was simple random sampling. Nyfh standard questionnaire of organizational learning and organizational agility is a self-made questionnaire. In this study, both descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The Kolmogorov-Smirnov test for normality and examine the structural equation model was used in the next step. For the calculation, the software Spss and lisrel was used. The results showed that organizational learning on staff accountability, competence of staff, quickly among the employees affected. But organizational learning flexibility among employees Tehran University of Medical Sciences effect. And organizational learning on organizational agility in Tehran University of Medical Sciences affected.

Keywords: organizational learning, organizational agility, Tehran University of Medical Sciences

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام