مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل کلیدی زنجیره تامین سرد در صنعت داروسازی با رویكرد شبكه ی بیزین

بازدیدها: 43چکیده فارسی امروزه، با رشد صنعت و تنوع محصولات زنجیره های تامین متمایزی در حال نمو و نمایان شدن هستند. محصولات خوراکی و بهداشتی اغلب دارای عمر مفید کوتاه و حساسیت های نگهداری و حمل و نقل هستند. از این رو مفهوم جدیدی پا به عرصه زنجیره تامین نهاد به نام زنجیه تامین سرد.…

تعیین اثر اندازه و اهرم مالی بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بازدیدها: 145چکیده: هدف اصلی تحقیق تعیین اثر اندازه بانک و اهرم مالی بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1394» می باشد. ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته و اندازه بانک و اهرم مالی به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. نسبت کیوتوبین، مالکیت نهادی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت…

سنجش تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با رویکرد بهبود خدمات شهری ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه 2 تهران )

بازدیدها: 150چکیده مدیریت دانش ارتقاي یک رویکرد جامع براي شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد و مدیریت دانش و فعالیت‌های مرتبط با آن، دارای کارکردهای متعددی در سازمان‌ها است که یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین آنها افزایش توان رقابت سازمان در محیط رقابتی…

بررسی رابطه تاثیر استراتژی بازاریابی انطباق پذیری و جهت گیری بر بهره وری، تنوع و عملکرد فروش ( مورد مطالعه : فروش شرکت به پخش ، واحد تهران )

بازدیدها: 154چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی، انطباق پذیری و جهت گیری بر بهره وری، تنوع و عملکرد واحد فروش شرکت بهپخش تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران بخش فروش شرکت در…

رابطه مصرف و بیان خویشتن در سبک زندگی نوجوانان: پژوهشی به روش کیفی

بازدیدها: 11چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی سبک زندگی نوجوانان و رابطه آن با مصرف نمادین در بیان خود، شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی نوجوانان که منجر به مصرف نمادین کالاها می شود و دلایل استفاده از این کالاها به عنوان ابزاري فردي– اجتماعی براي بیان خود می  باشد؛ روش این پژوهش، روشی کیفی است…

شناسایی و الویت بندی شاخص های کار تیمی منجر به تولید ناب در معلمان هنرستان های منطقه 20 تهران از منظر دانش آموزان

بازدیدها: 145چکیده: سازمان ها همانگونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند، به سوی تیم ها نیز روی آورده اند تا از ذوق و قریحه کارکنان به نحوی بهتر بهره ببرند. مدیران دریافته اند که تیم ها نسبت به سازمانهای سنتی و شکل های دیگر گروه…

نقش کارتیمی در توانمند سازی اعضای سازمان های مردم نهاد( مورد مطالعه: سازمان بین المللی محیط زیست)

بازدیدها: 141چکیده یکی از معيارهایی که سازمان‌های امروزی در جهت سبقت گرفتن از رقبای خود مدنظر دارند ازیک‌طرف توجه به مدیریت منابع انسانی، به‌ویژه توانمندسازی کارکنان و اعضا در سازمان‌ها و از طرف دیگر فرهنگ گروهی و تيمی کار کردن است. بسیاری از سازمان‌ها برای انعطاف‌پذیری لازم و تطبیق خود با محیط به تیم‌های توانمند…

تعیین اثر گروههای اجتماعی و برچسب خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاه با نقش تعدیل گر ارزش خرید (مورد مطالعه: عرضه محصولات در فروشگاههای زنجیره ای هایپر استار)

بازدیدها: 13چکیده پژوهش: این تحقیق توسعه و گسترش مدل مفهومی تأثیر گذار عوامل تعدیل گر منغعت از خرید و لذت از خرید و ارتباط آن با گروههای اجتماعی، برچسب های خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاهها را بررسی می کند. در فرآيند شكل گيري نگرش، تصميم گيري و كنش افراد در جامعه، عواملي چند نقش…

سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدیدها: 12چکیده هدف از این تحقیق سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی می باشد. و براساس هدف، از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق ۱۸۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران با مدرک کارشناسی و…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام