شناسایی نقش محیط های تجاری و راهبری های نوآورانه در تحقق عملکرد بهینه کسب و کار ( مورد مطالعه : شرکت های نسته بندی مواد غذایی شهر تهران)

بازدیدها: 3

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش محيط‌‎هاي تجاري و راهبردهاي نوآورانه در تحقق عملکرد بهینه کسب و کار (مورد مطالعه: شركت‌هاي بسته بندي مواد غذايي شهر تهران) انجام شد. طرح پژوهش در این مطالعه، آزمایشی از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش از کارکنان و مدیران شرکت های بسته بندی مواد غذایی شهر تهران بودند. که روش نمونه گیری خوشه ای – تصادفی ساده و با توجه به نا محدود بودن جامعه، طبق جدول مورگان حجم نمونه 384 می باشد. و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نتایج با آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده با استفاده از نرم‎افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که افزایش راهبرد نوآوری محصول، راهبرد نوآوری فرایند، پویایی محیط و رقابتی بودن محیط عملکرد باعث بهبود عملکرد کسب و کار خواهد شد.

 

واژه‌های کلیدی: محيط‌‎هاي تجاري، راهبردهاي نوآورانه، عملکرد بهینه کسب و کار

 

Abstract

The purpose of this study was to identify the role of business environments and innovative strategies in realizing the optimal business performance (case study: food packaging companies in Tehran). The research design was a descriptive-correlational study. The statistical population of this research was the employees and managers of food packaging companies in Tehran. The cluster sampling method is simple random and with regard to the unrestricted community and Morgan’s table, the sample size is 384. The questionnaire used in the study was a researcher-made questionnaire. The results were analyzed by Pearson correlation tests and simple linear regression using SPSS software. The results showed that enhancing the product innovation strategy, process innovation, environmental dynamics and competitive performance environment will improve business performance.

 

Keywords: Business Environments, Innovative Strategies, Optimal Business Performance

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام