تاثیر ریسک های متغیرهای نقدینگی و تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری

بازدیدها: 37

چکیده

صندوق های سرمایه گذاری به عنوان واسطه منابع پولی در کنار نهاد های سرمایه گذاری مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازار مالی محسوب می شوند . آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند . هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا ریسک های نقدینگی و تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد ؟

جامعه آماری در پژوهش شامل تمامی صندوق های سرمایه گذاری کشور خواهد شد و یادداشته ای پیوست صورت های مالی قابل دسترسی باشد.

تحقیق حاضر به این علت که بازده صندوق های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می دهد ، از منظر هدف کاربردی ، با توجه به نحوه گردآوری اطلاعات و اجرا یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که برای کشف همبستگی بین متغیر ها به روش پس رویدادی عمل خواهد کرد روش گردآوری از نوع میدانی می باشد.

نتایج نشان داده از بررسی های صورت گرفته است نسبت تسهیلات دارایی بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد. تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد. نسبت مطالبات معوقه به تسهیلات بر بازده صندوق های سرمایه گذاری تاثیر دارد و نسبت موجودی نقد به سپرده بر بازده صندوق سرمایه گذاری تاثیر دارد و ریسک نقدینگی  و تورم بازار بر بازده صندوق سرمایه گذاری تاثیر دارد.

کلمات کلیدی: صندوق سرمایه گذاری ، ریسک نقدینگی ، تورم ، بازده صندوق سرمایه گذاری

 

Abstract

Investment funds are considered as the intermediary of monetary resources alongside investment institutions such as stock and insurance as the main pillars of financial markets. They are one of the most important factors in monetary policy and anchor for central bank economic decisions. The main objective of this research is to answer the question of whether liquidity risks and inflation affect the return on investment funds?

The statistical population in this study will include all the investment funds of the country, whose information and notes have been attached to the financial statements.

The present study, because it examines the returns of investment funds, is from an objective, applied point of view, in terms of how information is collected, and is a descriptive and correlational research that is used to explore the correlation between variables by post-event method of operation The method of collecting is of a kind of field.

The results show that the ratio of facility to asset is affected by the return on investment funds. Inflation affects the return on investment funds. The ratio of demand deposits to the facility affects the return on investment funds and the ratio of cash-to-deposit ratios to the return on investment funds affects the ratio of facility to deposit on the return on investment funds and the risk of liquidity and market inflation on the return on funds Investment has an impact.

Keywords: Investment Fund, Liquidity Risk, Inflation, Return on Investment Fund

 

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام