شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران

بازدیدها: 5

چکیده

سازمانها همانگونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند، به سوی تیم ها نیز روی آورده اند تا از ذوق وقریحه کارکنان به نحوی بهتر بهره ببرند. مدیران دریافته اند که تیم ها نسبت به سازمان های سنتی و شکل های دیگر گروه های کاری دارای قدرت انعطاف بیشتر بوده ودر برابر محیط در حال تغییر بهتر پاسخگو هستند ، لذا ضرورت تشکیل تیم ها و کارگروهی در سازمانها اهمیت مطالعات بر روی مقوله کار تیمی را آشکار می سازد . از آنجایی که ایجاد هماهنگی و دستیابی به یک ترکیب بهینه از افراد می تواند به عملکرد بالای تیمی منجر شود ، در نتیجه به عوامل تاثیر گذاری که می تواند اثربخشی کار تیمی را بهبود بخشد مساله مهمی است. تحقیق حاضر در برگیرنده عوامل موثر بر اثربخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران می باشد.معیارهای بسیاری که بر اثربخشی کار تیمی موثرند وجود دارد که دارای روابط متقابلی هستند که در این تحقیق از 4 معیار اصلی ترکیب تیم، ویژگی های کار ، بافت سازمانی و فرآیند کارتیمی استفاده شده است که هر کدام از این معیارهای اصلی شامل چند زیرمعیار ( عوامل فرعی ) می باشند . همچنین با استفاده از تکنیک AHP[1] فازی نسبت به اولویت بندی عامل اصلی اقدام شد . با استفاده از تکنیک [2]DEMATEL برای نشان دادن روابط متقابل زیر معیارها و یافتن فاکتورهای مهمی که میتوانند بر اثربخشی کار تیمی تاثیر گذارند ، استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش VIKOR[3] زیر معیارهای هر معیار اصلی رتبه بندی گردیده است . جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت دخانیات ایران می باشند . تعداد 92 نفر از آنان به عنوان نمونه مورد بررسی در این مطالعه می باشند(طبق جدول مورگان). در این پژوهش برای جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه[4] و ابزار پرسشنامه[5] استفاده گردیده است. که نتایج حاکی از آن است معیار اصلی ترکیب تیم با وزن 4/0 دارای بالاترین سطح اهمیت در قیاس با سایر معیارها می باشد . زیر معیار تجربه و دانش اعضا ازمعیار ترکیب تیم بیشترین تاثیرگذاری را بر سایر زیرمعیارها دارد و همچنین زیرمعیار رتبه و مقام سازمانی از همین معیار مهمترین فاکتور موثر بر اثربخشی کار تیم است.

[1] .Analytic Hierarchy Process

[2] . Decision Making Trial And Evaluation

[3] .Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje

[4] .Interview

[5] .Qnestionire

Abstract Identify and prioritize the factors affecting the effectiveness of teamwork in the Iranian Tobacco Company                                                                                                                       As to restructure their organizations to compete more effectively and with better efficiency, the organization has leaned toward teamwork in order to better benefit the employees’ talents. Managers have found that teams have more flexibility than traditional organizations and other forms of working groups, and also they are more responsive in in the changing environment. Therefore, the necessity of the teams and teamwork formation in organizations reveal the importance of the study on the concept of teamwork. Since the coordination and achievement an optimal combination of individuals can lead a high performance team, the factors that can improve the effectiveness of teamwork is an important issue. This study includes the affecting factors on the effectiveness of teamwork in the Iranian Tobacco Company. There are many criteria that are effective on the effectiveness of teamwork that has mutual relations. In this study, four main criteria, squad, job characteristics, organizational structure and teamwork process, are used, and each of the main criteria consists of several sub-criteria (sub-agents). Also fuzzy AHP technique is used to prioritize the main cause. DEMATEL techniques is used to demonstrate the interrelationship of the sub-criteria and find the important factors that could influence the effectiveness of teamwork. Moreover, important factors that could influence the effectiveness of teamwork, is used. Also by using VIKOR, the sub-criteria of each main criteria is ranked. The population of this research are the managers of Iranian Tobacco Company. In this study 10 of them are subjected as statistical sample. In this research, interviews and questionnaires are used for collecting research data. The results indicate that the team combination as a main criteria with the weight of 4/0 has the highest level of importance compared to the other criteria. Team members experience and knowledge as sub-criteria from team combination criteria has the most effect on the other sub-criteria and also rank and organization resistance sub-criteria, from the same main criteria, is the most important affecting factors on the effectiveness of teamwork. keywords: The effectiveness of teamwork, Team combination, Fuzzy AHP, DEMATEL, Fuzzy VIKOR

 

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام