تاثیر میزان ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بازدیدها: 1

چکیده

تخصص حسابرس در صنعت به‌ طور مستقیم به اعتبار ارائه شده به‌ وسیله حسابرس کمک می‌کند. شواهد حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی اثر بخش تری را ارائه می‌کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسي تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي­باشد. در این تحقیق تخصص حسابرس در صنعت به عنوان متغیر مستقل، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت به عنوان متغیر تعدیل کننده و ریسک پذیری شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماري تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 بوده که حجم نمونه نهایی به روش غربالگری 130 شرکت می باشد. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نيمه تجربي) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاريخي (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه‌ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی قلمداد می­شود. در این تحقیق که از داده‌های داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 130 شرکت طی سال های 1387 تا 1393 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک پذیری شرکت ها ارتباط مستقیم وجود دارد. از سوی دیگر این نتایج نشان می دهد درصد مالکیت سهامداران نهادی بر ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک‌پذیری شرکت ها تاثیر مستقیم فزاینده دارد .

 

واژگان کلیدی: تخصص حسابرس در صنعت، ریسک پذیری شرکت، مالکیت نهادی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام