تعیین مدل تاثیرگذاری نمایشگاه ها در توسعه ی کار آفرینی

بازدیدها: 30

چکیده تحقیق

نمایشگاه ها جایگاه ویژه ایی در رشد اقتصادی و به تبع آن پیشرفت کشور دارند. توجه و حمایت و سرمایه گذاری در این حوزه ی مهم، بسیار حائز اهمیت است. توسعه ی کارآفرینی از مهم ترین پیامدهای نمایشگاه محسوب می شود. این تحقیق با بررسی عوامل موفقیت نمایشگاه به ارائه ی مدلی برای توسعه ی کارآفرینی در پیوند با نمایشگاه می پردازد.

جامعه ی آماری این تحقیق ، تمامی مشتریان و مصرف کنندگان محصولات پلاستیکی پاتریس هستند، که از نمایشگاه تخصصی این شرکت بازدیدکرده اند.

این تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده در نیمه ی اول سال 1395 از نمونه ای متشکل از 385 نفر از مشتریان و مصرف کنندگان شرکت پاتریس پلاستیک ، انجام شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که یک نمایشگاه موفق بر توسعه ی کارآفرینی تاثیر مستقیم دارد و به دلیل اینکه عوامل موفقیت نمایشگاه بسیار فراوان است در این تحقیق سعی شده است تا عوامل کلیدی و مهم تر به عنوان متغیرها و فرضیه های اصلی بررسی گررد، پس از تحلیل و آزمون فرضیات نتیجه گرفتیم که: برآورده شدن انتظارات بازدیدکنندگان نمایشگاهی، عملکرد سازمان دهنده ی نمایشگاه، زمان مناسب برگزاری نمایشگاه ها ، مکان مناسب برگزاری نمایشگاه ها و جذابیت برند غرفه داران به عنوان عوامل موفقیت نمایشگاه بر توسعه ی کارآفرینی تاثیر مثبت و مستقیم دارند.

کلید واژه ها: نمایشگاه، کارآفرینی، توسعه ی کارآفرینی.

 

چکیده انگلیسی

 

Abstract

Exhibitions have a significant role in national economic growth, and development of the country as a result. Attention, support, and investment in this important area is very important. Entrepreneurship development is one of the most important outcomes of exhibitions. Investigating the factors influencing the success of exhibitions, this study has proposed a model to develop entrepreneurship associated with the exhibition.

The statistical population of this research includes all customers and consumers of Patris plastic products who have visited the specialized exhibition of this company.

This research was carried out based on the data collected in the first half of 2016, on a sample consisting of 385 customers and consumers of Patris Plastic Company.

Research results shows that a successful exhibition has a direct effect on entrepreneurship development. Since many factors contribute to success of an exhibition, this study has tried to examine more important and key factors as variables and primary hypotheses. After analysis and testing the hypotheses, it was concluded that meeting the expectations of exhibition visitors, organized performance of the exhibition, suitable time to hold the exhibition, suitable place to hold the exhibition, and brand attractiveness of the exhibitors as the success factors of the exhibition have a direct effect on entrepreneurship development.

Keywords: exhibition, entrepreneurship, entrepreneurship development

 

 

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام