شناسایی نقش محیط های تجاری و راهبری های نوآورانه در تحقق عملکرد بهینه کسب و کار ( مورد مطالعه : شرکت های نسته بندی مواد غذایی شهر تهران)

چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش محيط‌‎هاي تجاري و راهبردهاي نوآورانه در تحقق عملکرد بهینه کسب و کار (مورد مطالعه: شركت‌هاي بسته بندي مواد غذايي شهر تهران) انجام شد. طرح پژوهش در این مطالعه، آزمایشی از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش از کارکنان و مدیران شرکت های بسته بندی مواد غذایی شهر…

تاثیر ریسک های متغیرهای نقدینگی و تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری

چکیده صندوق های سرمایه گذاری به عنوان واسطه منابع پولی در کنار نهاد های سرمایه گذاری مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازار مالی محسوب می شوند . آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند . هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است…

تاثیر میزان ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده تخصص حسابرس در صنعت به‌ طور مستقیم به اعتبار ارائه شده به‌ وسیله حسابرس کمک می‌کند. شواهد حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی اثر بخش تری را ارائه می‌کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسي تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران

چکیده سازمانها همانگونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند، به سوی تیم ها نیز روی آورده اند تا از ذوق وقریحه کارکنان به نحوی بهتر بهره ببرند. مدیران دریافته اند که تیم ها نسبت به سازمان های سنتی و شکل های دیگر گروه های کاری…

تعیین مدل تاثیرگذاری نمایشگاه ها در توسعه ی کار آفرینی

چکیده تحقیق نمایشگاه ها جایگاه ویژه ایی در رشد اقتصادی و به تبع آن پیشرفت کشور دارند. توجه و حمایت و سرمایه گذاری در این حوزه ی مهم، بسیار حائز اهمیت است. توسعه ی کارآفرینی از مهم ترین پیامدهای نمایشگاه محسوب می شود. این تحقیق با بررسی عوامل موفقیت نمایشگاه به ارائه ی مدلی برای…