برنامه ریزی منابع انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   برنامه ریزی منابع انسانی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه تعداد نیروی انسانی سازمان تابعی است از تغییرات تعداد پرسنل از شرایط کاری و استراتژی های پیش رو . مدیران منابع انسانی به خوبی می دانند به عنوان کلیدی ترین فرد سازمان بعد از…

تعامل دینامیک وظایف مدیریت منابع انسانی

دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه چهار وظیفه مدیران منابع انسانی که پیشتر مختصراً در موردشان صحبت شده است ( جذب، بکارگماری ، آموزش و توسعه و نگهداشت ) و در نوشته های بعدی نیز مفصلاً توضیح داده خواهد شد، مستقل از یکدیگر نیستند. اشتباهی که در سازمانهای فاقد توانمندی های مدیریتی می توان مشاهده…

وظایف مدیریت منابع انسانی

دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه     برای مدیران منابع انسانی،وظایف مختلفی شناسایی ، دسته بندی و تعریف شده است. تعداد این دسته بندی ها را می توان بین 3 تا 16 مورد یافت، چرا که اساتید و متخصصان مختلف با توجه به نوع دیدگاهی که دارند به شیوه های متفاوتی به دسته بندی…