تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر تحول پذیری و انعطاف پذیری سازمان ( مورد مطالعه : بیمه ایران )

بازدیدها: 2

چکیده:
امروزه سازمان¬ها قادر نیستند با روش¬هاي معمولي مديريت و برنامه¬ريزي پاسخ¬گوي تحولات و تغييرات پيرامون خود باشند و در حال حاضر سازمان¬ها مجبورند برنامه¬ريزي استراتژيك را سرلوحه كار خود قرار دهند. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است که نقش و اثرات تفکر استراتژیک مدیران بر تحول و انعطاف شرکت بیمۀ ایران در کلان شهر تهران مورد بررسی و تفحص قرار دهد. لذا با تمرکز پژوهش بر روی شهر تهران که دارای25 شعبه که دارای 20 مدیر و 2200 کارمند و تعداد 2694 نمایندگی و شرکت خدمات بیمه ای در سراسر استان تهران دارا می باشد، با استفاده از نمونه¬گیری خوشه¬ای ابتدا 5 منطقۀ شمال، جنوب و مشرق، مغرب و مرکزی شهر تهران انتخاب شده، سپس از هر منطقه به 40 نمایندگی مراجعه کرده و پرسشنامه در بین مدیران این شرکت¬ها توزیع گردید. روش جمع¬آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامۀ استاندارد بوده است. در روش پیمایشی از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است و با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه¬های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که نگرش سیستمی، عزم استراتژیک، پیشروی، فرصت طلبی هوشمندانه تبلیغات و تفکر در زمان که با توجه به مدل لیدکا مؤلفه¬های تفکر استراتژیک مدیران می¬باشد، در سطح 99 درصد اطمینان رابطۀ معنادار و مستقیمی با تحول¬پذیری و انعطاف¬پذیری شرکت بیمۀ ایران، بر مبنای آزمون همبستگی پیرسون داشته است. همچنین مدل پژوهش با استفاده از تحلیل عامل تأییدی نیز آزمون گردید و نتایج مدل نیز مورد تأیید واقع شده است.
کلیدواژه: شرکت بیمۀ ایران، تحول¬پذیری، انعطاف پذیری، تفکر استراتژیک

 

Abstract: Organizations today are not able to manage with conventional methods and Planning to responsible for developments and changes on their own. and now the organizations have their strategic planning as a priority. Accordingly this research is investigation to impact of strategic thinking managers On the development and flexibility in Iran Insurance Company in The metropolis of Tehran . Thus This study focused on Tehran, that has 25 branches with 20 Manager and 2200 employees and 2694 the number of agencies and insurance services in throughout the province of Tehran is capable of using cluster sampling, beginning were selected 5 region north, south and east, west and central city of Tehran and each region then see the 40 agencies and questionnaires were distributed among the managers of these firms. The method of collecting data is survey and is based on a standard questionnaire and has been used software spss for analyze and describe variables and hypotheses of the study were discussed. The results of the study indicate that systematic view, strategic intent, Progressive, opportunism clever ads and thinking at the time that according to the Liedtka model are components of strategic thinking that 99% confidence significant and direct relationship with the insurance company’s evolution and flexibility, is based on the Pearson correlation test. The research model was tested using confirmatory factor analysis and model results have been confirmed.

Keywords: Iran Insurance Company, evolution, flexibility, strategic thinking

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام