پذیرش مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی موسسه مالی و اعتباری نور)

بازدیدها: 1

چکیده:

اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و رسیدگی به وظایف اجتماعی نقش مهمی در ایجاد و بهبود برند سازمان‌ها در جامعه ایفا می‌کند . رسیدگی به مسئولیت‌های اجتماعی توسط مؤسسات می‌تواند هم در توسعه‌ی پایدار نقش مثبتی داشته باشد و هم مؤسسات مالی را در خلق ارزش بیشتر و کسب سود و افزایش مشتری و همین‌طور کسب اعتماد و اطمینان مشتریان یاری نماید درنتیجه باعث افزایش وفاداری مشتریان شود .در این راستا مؤسسات مالی می‌توانند با به عهده گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی سازمان خود در جامعه ، کمک شایانی به توسعه‌ی جامعه و بهبود شرایط اجتماعی و محیطی نمایند.

براي انجام اين پژوهش، 450پرسشنامه در بين مشتريان شعب تهران موسسه مالی و اعتباری نور توزيع كه 384 پرسشنامه جمع‌آوری شد. روش تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي و به لحاظ ماهيت و روش، توصيفي است. نتايج تحقيق نشان داد كه مسئوليت اجتماعي می‌تواند بر وفاداری مشتري، اثرات مثبت و مستقيمي داشته باشد. بنابراین هدف این تحقیق تأثیر پذیرش مسئولیت اجتماعی بر وفاداري مشتريان مورد تائید قرار می‌گیرد.

Abstract:

Implementation of social responsibility and social responsibility to address the important role community organizations play in creating and improving brand.

Addressing social responsibilities by institutions can also have a positive role in sustainable development also financial institutions in creating more value and profits and increase customer and business confidence as well as assist clients increase customer loyalty as a result.

so financial institutions able to take their corporate social responsibilities in society, contribute to the development of society and improve their social and environmental conditions.

In this study ,450 questionnaires Distributed among customers of financial institutions and384 consumer credit, which distributed questionnaires were collected. The research method is applied and the nature and method is descriptive.

The results show that social responsibility can customer loyalty, and have direct positive effects. The purpose of this study, the effects on customer loyalty accredited social responsibility.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام