سنجش میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه

بازدیدها: 1

     چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه در سطوح مختلف بود. تحقیق حاضر به لحاظ روش انجام، تحقیق توصیفی از نوع پس رویدادی و از نظر جمع آوری آمار و داده ها میدانی به شمارمي رود. توصیفی است چون به توصیف جزء به جزء یک موقعیت و یا شرایط، که توصیف بلوغ سازمانی و عوامل مربوط به آن می باشد، می پردازد همچنین این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است. چون در حوزه تحقيقات تجربي قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان بانک سرمایه در کل کشور می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به 270 نفر در نظر گرفته شد. به منظور بررسی میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه از 5 سطح مقدماتی، سطح رویه محور، سطح فرایندمحور، سطح نظام یافته و سطح منعطف استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه در سطح فرایندمحور، و کمترین میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه درسطح مقدماتی و نظام یافته می باشد.

کلمات کلیدی:

ارزیابی عملکرد، بلوغ سازمانی، سطح مقدماتی، سطح رویه محور، سطح فرایندمحور، سطح نظام یافته و سطح منعطف

Review:

 

The aim of this study was to investigate the orientation of performance evaluation processes in the bank’s capital at different levels. Research in terms of methodology, descriptive study of the events and collecting statistics and data field is considered. Because this study was to describe the components of a situation or conditions, which describes the organizational maturity and pays its agents, descriptive.

The aim of the research, applied research. As empirical research is in the field. The statistical population included all managers and experts Investment Bank in the whole country. The sample size using a sample of 270 people was considered. In order to determine the orientation of growth processes of evaluating the performance of the Investment Bank of the five basic level, surface-based, process-level, system-level and flexible surface was used. According to the results the highest growth rate in bank capital at the level orientation process and performance assessment processes, and the lowest level and the findings are preliminary.

 

key words:

performance evaluation, Organizational Maturity, Foundation level, process-centric Level, Systematic level, flexible level

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام