سنجش رابطه بین برند کارفرما و رضایت کارکنان(مورد مطالعه: شرکت هیوا)

بازدیدها: 4

چکیده

افزايش رقابت در كسب و كار، سازمان ها را درگير پيكار جديدي در جذب و نگهداري منابع انساني توانا و حرفه اي كرده است. يكي از چالش هاي پيش روي كارفرمايان، كاهش روزافزون وفاداري و رضایت منابع انساني و رشد فزاينده مهاجرت ايشان به ساير سازمان ها به دليل شرايط مناسب تر و يا ايجاد تنوع كاري است. توانمندي يك سازمان در جذب و نگهداري نيروي انساني كارآمد در بازار رقابتي، ناشي از برند كارفرما است. همواره يكي از اهداف مهم برند كارفرما تحقق آمال در جهت نيل به چشم انداز سازمان به مدد نيروهاي زبده مي باشد. براي تحقق اين امور مديران و كارفرمايان مي بايست با گذر از چالشهاي پيش رو برند كارفرمای مقتدري را خلق نمايند. هدف اساسی از انتخاب موضوع وانجام این تحقیق بررسی رابطه بین برند کارفرما و رضایت کارکنان است. جامعه مورد تحقیق کلیه کارکنان شرکت تهویه هیوا می باشند. پژوهش حاضراز نوع توصیفی پیمایشی با هدف کاربردی می باشد.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق،داده های مورد نیاز ازطریق تکمیل پرسشنامه ی بسته 5گزینه ای لیکرت که به صورت حضوری در اختیار کارمندان شرکت قرار گرفته، جمع آوری شده است.جامعه آماری 110 نفر ونمونه آماری طبق جدول مورگان تعیین شده 86 نفر می باشدو روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی بوده است.تجزیه و تحلیل داده ها به روش های آمار توصیفی و استنباطی و با نرم افزار اس پی اس اس21 انجام شده است.درنهایت رابطه بین ابعاد جذابیت برند کارفرما یعنی ارزش‌های اقتصادی، ارزش مربوط به توسعه، ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های مربوط به تنوع، ارزش‌های منبعث از شهرت با رضایت کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفت و تمامی فرضیه ها تایید شدند.

Abstract

 

Maintaining and attracting competent and professional staff is essential in today’s competitive environment. One of the employer’s challenges is the reduction of human resource loyalty and satisfaction and increasing of migration to other organizations.The organizational power to attract and retain qualified staff in a competitive market, is due to employer brand.One of the main goals of employer brand is to achieve the organization’s vision through the skilled staffs.To achieve this, managers and employers must create powerful employer brand .

The main purpose of this study is to investigate the relationship between the employer brand and employee satisfaction.The research population are employees of Hiva company.To test the hypotheses, the required data is collected through five-item Likert scale.The statistical population is 110 and the samples is chosen according to Morgan table and the sample size is 86.Data analysis is performed by SPSS 21.

Finally, the relationship between the employer brand and employee satisfaction is assessed and all hypotheses is confirmed.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام