رابطه سایبرلوفینگ وعملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد واحد شهرری

بازدیدها: 1

چکیده پایان ناه با راهنمایی دکتر باران دوست- محقق رهرا مهدوی

با ورود به هزاره سوم، شاهد تغییرات سریع در فناوری ها و شدت پیچیدگی محیط هستیم. در چنین شرایطی، سازمان ها با توجه به محیط رقابتی و حفظ و بقای خویش، لازم می دانند که از تکنولوزی های جدید و تجهیزات مدرن با توجه به مزایایی که در بر دارد، برای افزایش کارایی و بهره وری هر چه بیشتر سازمان خود بهره مند گردند. حال با توجه به پیش زمینه ارائه شده هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه پدیده وبگردی [1] و عملکرد کارکنان است. جامعه­ی آماری این تحقیق کلیه پرسنل دانشگاه آزاد واحد یادگار امام می باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر می باشد. برای جمع­آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد عملکرد اچیو[2] و وبگردی استفاده شده است. اطلاعات از 200 نفر از کارمندان و کارشناسان و مدیران ارشد سازمان­ها جمع­آوری گردید و بعد از تلخیص با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. این تحقیق 7 فرضیه داشت که نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین وبگردی با انگیزه کاری، سازگاری و تناسب عملکرد محیطی، همکاری و مساعدت، شفافیت در کار، دقت و اعتبار در کار و مدیریت عملکرد (به عنوان ابعاد مدل اچیو) وجود دارد و فقط بین وبگردی با توانایی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.

[1] Cyber loafing

[2] Achieve

Abstract

 

With the turn of the millennium, we are witnessing rapid changes in technology and the complexity of the environment. are. However, with the backdrop of the overall objective of this study was to examine the relationship of the proposed cyberloafing and employee performance. The statistical population of this research personnel Azad University is the yadegar of Imam. Sample using Cochran formula is 200. For information collected from questionnaires and cyberloafing Achieve performance standard is used. Data from 200 employees, experts, senior executives organizations were collected and then analyzed and summarized using SPSS software was tested. 7 The research hypothesis that the results showed that the relationship between cyberloafing motivated, consistency and appropriateness of environmental performance, cooperation, business transparency, accuracy and reliability of work and performance management (as of Achieve model) and there is a significant relationship between cyberloafing only capable staff.

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام