بررسی تاثیر اجرای اصول بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شرکت لبنی میهن)

بازدیدها: 1

چکیده پایان نامه با راهنمایی دکتر باران دوست – محقق معصومه معصومی

ريشة بسياري از رفتارها و فعاليت هاي مديران را بايد در مسئولیت اجتماعی جست و جو كرد. بنا بر اهمیت این موضوع، پژوهشي با عنوان ” بررسی تاثیر اجرای اصول بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی سازمانی(مورد مطالعه : شرکت لبنی میهن) ” شكل گرفت.در این تحقیق ،جامعه آماري کلیه مدیران فروش و فروشندگان شرکت لبنی میهن بودند كه از ميان آنها نمونه اي به حجم 185 نفر انتخاب شدند. تحقیق حاضر شامل چهار فرضیه بوده که هر چهار فرضیه تایید شده و سایر یافته های پژوهش نیز عبارتند از: تأثيرگذاري بيشتر ترفیع و پیشبرد فروش سبز از نظر مديران و کارشناسان فروش نسبت به مدیران و کارشناسان تولید، تاثيرگذاري بيشتر نوع برنامه های عملیاتی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی از نظر افراد ليسانس نسبت به سایر پاسخ دهنده ها، بدين معني كه از نظر افراد تأثيرگذاري بیشتر تعهد به برنامه های عملیاتی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی تحصیلکردگان مدیریت نسبت به ساير رشته ها می باشد.

Abstract

Root of many of the behaviors and activities of managers in need of social responsibility in the search, pay attention to professional ethics and its consequences, the most important topics in the field of organizational research. Therefore, this study aimed to investigate the role of professional ethics, social responsibility and individual accountability with respect to the mediating role of serving culture.

Methods: This study is correlational. The population consisted of all sales managers and sellers of dairy companies homeland to the number 1394, among them a sample of 185 students were selected by stratified random sampling method. To evaluate the relationship between the types of statistical tests were used.

RESULTS: The study included seven hypothesis that all seven hypothesis was confirmed by other findings include: more effective promotion and advancement of green sales managers and sales professionals to managers and production experts, the most effective type of program Operating on corporate social responsibility in terms of license than other respondents, meaning that the influence of commitment to operational plans on corporate social responsibility educated management compared to the other fields in the world. Offers from results for companies and consumers and researchers interested in the practical suggestions and recommendations for future research were presented.

 

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام