بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع 45 روزه از خرمشهر

بازدیدها: 1

چکیده تحقیق با راهنمایی دکتر رامبد باران دوست – محقق : علی عامری

این پژوهش به بررسی “تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر” می پردازد. در این پژوهش نقش و تاثیر مولفه های کار تیمی بر مبنای هفده اصل کار تیمی ماکسول، بررسی و الگوی مربوطه ترسیم شده است.

جامعه ی آماری پیمایش را کلیه ی نیروهای مردمی شرکت کننده در چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر به همراه خبرگان و پیشکسوتان نظامی که در آن دوران در دفاع از خرمشهر حضور داشتند و از نزدیک فعالیت نیروهای مردمی را نظاره گر بودند، تشکیل میدهد. دستاورد مطالعات فرهنگی این تحقیق، فرهنگ ایرانی را مستعد کار تیمی میداند و یافته های پیمایش نیز نشان دهنده ی جمع گرایی و گرایش به کار تیمی در نمونه ی 50 نفری تحقیق است.

پس از گردآوری نظرات، توزیع نرمال داده های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف مورد بررسی و تایید قرار گرفت و در ادامه برای “بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع چهل و پنج روزه از خرمشهر”، آزمون t تک نمونه ای انجام پذیرفت و میزان بالای این تاثیر به تایید رسید.

Abstract

This Research discusses “the impact of teamwork on forty_ five days of the militia defense of Khorramshahr”. In this study, the role and influence of teamwork’s factors based on the seventeen elements of principle of the Maxwell teamwork checked out. The statistical population is all of the militia participating in the forty-five day defense of the Khorramshahr with experts and military veterans in the defense of the Khorramshahr were present at the time and were closely observing the activities of militia. The research achievements of this cultural studies is that Iranian culture is more susceptible to teamwork and the findings of survey indicate plurality and orientation to teamwork in 50 sample member of research. After collecting comments, first, the normal distribution of data evaluated and approved by Kolmogorov test. In the following, survey of “the impact of teamwork on forty_ five days of the militia defense of Khorramshahr” one sample t-test is made and the high amount of this effect was confirmed. Then seventeen elements of teamwork principle were tested and followed, finally principles such as consistent, self-devotion, and indefatigable. Were the most effective and the factors such as preparation and discipline had the lowest impact on militia teamwork performance in that period.so belief and personality factors contribute more than external factors such as preparation, and it shows the resolution of people in all sides to defend to the death for their country.

Keywords: imposed war, teamwork, seventeen principle of Maxwell, the militia, Khorramshahr.

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام