تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتي بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های درجه 8 كشور

بازدیدها: 1

چكيده

سیاست‌های اقتصاد مقاومتي فرصتي مناسب براي استفاده نهادهاي نیمه‌دولتی و خدماتي مانند شهرداری‌ها براي ايجاد سازوکارهای سرمایه‌گذاری و به دست آوردن درآمدهاي پايدار از طريق استفاده از همه ظرفیت‌های موجود ، اعم از نيروي انساني ، ظرفیت‌های علمي و توان مالي كشور ، می‌باشد.

امروزه شهرداری‌های شهرهاي كوچك و كمتر توسعه‌یافته به دليل كاهش درآمدهاي ناپايدار مانند عوارض و کمک‌های دولتي ، هرچه بيشتر نيازمند اصلاح ساختار و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری براي نيل به ايجاد درآمد پايدار براي توسعه شهري می‌باشند .

ظرفیت‌های موجود در شبكه بانكي ، مؤسسات مالي ، دستگاه‌های دولتي و بيش از همه ظرفيت علمي و نيروي انساني و مشاركت همگاني از یک‌سو و نياز شهرهاي كوچك به آبادي و فعالیت‌های عمراني و خدماتي كه ماهيت درآمدزايي دارند ، از سوي ديگر می‌تواند براي شهرداری‌های شهرهاي کمتر توسعه‌یافته كارگشا باشد.

می‌توان با عزم ملي و كار جهادي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني ، توليد ملي و ایجاد حماسه سياسي و اقتصادي ، هم‌دلی و هم‌زبانی دولت و مردم ، در اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نمود.

در اين مطالعه ابتدا با بررسي و شناخت دقيق ابعاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتي ، زواياي مختلف آن بيان گرديده است و سپس استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های درجه 8 كشور بررسي و نهایتاً ميزان تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتي بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های درجه 8 كشور از طريق توزيع پرسشنامه بين شهرداران ، مديران شهري و كارشناسان مربوطه و تجزیه‌وتحلیل آماري نتايج آن ، بررسي گرديده است و در پايان ضمن نتیجه‌گیری ، پیشنهاد‌هایی براي انجام تحقيقات ديگر ارائه‌شده است.

كلمات كليدي : سیاست‌های اقتصاد مقاومتي ، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ، شهرداری‌های درجه 8 كشور، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسي ، توسعه شهري

 

Summary: Resistance economic policies an opportunity to use semi-public institutions and municipalities to provide services such as investment mechanisms and obtain sustainable revenues through the use of existing capacities, including human resources, financial capabilities and scientific potential of the country, was studied

Today, small towns and less developed municipalities such as unstable due to lower revenues and the effects of government assistance, more will require structural reforms and investment strategies to achieve sustainable urban development are to create income. Capacity on the network, banks, financial institutions, government agencies and above all scientific capacity and human resources and public participation on the one hand and the need to towns and small cities development activities and services that are in the nature of income, on the other hand can be used to municipalities Towns less developed efficient. It can be a national commitment and jihad work, supporting Iranian labor and capital, national production and creating political and economic saga, empathy and compassion Government and people, the economy’s strength and action steps

In this study, a detailed assessment of the economic policies of resistance, is considered different angles and investment strategies in the municipalities of 8 countries, and ultimately the impact of economic policies on the investment strategies of resistance Grade 8 municipalities in the country through a questionnaire survey among mayors, city managers and experts and statistical analysis results are examined and at the end the result making recommendations for research is provided.

Keywords:

Resistance economic policies, investment strategies, municipalities Grade 8 countries, policies of Article 44 of the Constitution, urban development

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام